Leveringsvoorwaarden


Artikel 1 - Definities
1) In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Inbouwapparatuur.eu is een onderdeel van Cyberworks: de onderneming onder de handelsnaam Inbouwapparatuur.eu b.v. gevestigd aan de Peppeldijk, 7216 PK , te Kring van Dorth, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 8203698;

de website: de website van Inbouwapparatuur.eu : http://inbouwapparatuur.eu en alle onderliggende pagina´s, uitgezonderd links naar websites van derden;

product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Inbouwapparatuur.eu en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden;

klant: een ieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep die met Inbouwapparatuur.eu een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Inbouwapparatuur.eu een aanbieding doet of offerte maakt;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Inbouwapparatuur.eu en de klant;

voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Artikel 2 - Algemeen 
1) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Inbouwapparatuur.eu en een klant waarop Inbouwapparatuur.eu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Inbouwapparatuur.eu, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.

3) Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Inbouwapparatuur.eu zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen
1) Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.

2) Inbouwapparatuur.eu kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en produktomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingsfouten.

3) Een bestelling bindt de klant.

4) Inbouwapparatuur.eu kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5) Alle genoemde bedragen zijn EURO’s. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

6) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is Inbouwapparatuur.eu daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Inbouwapparatuur.eu anders aangeeft.

7) Een samengestelde prijsopgave verplicht Inbouwapparatuur.eu niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8) Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 - Overeenkomst
1) De overeenkomst tussen Inbouwapparatuur.eu en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en wij u een schriftelijke orderbevestiging gestuurd hebben.

2) Prijswijzigingen
Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, met uitzondering van wettelijke bepalingen (zoals btw en verwijderingsbedragen). In dit laatste geval heeft de klant het recht tot annulering van de overeenkomst.

3) Eigendomsvoorbehoud

Inbouwapparatuur.eu blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 5 - Levering
1) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering meestal binnen twee weken.

2) De maximale levertijd bij overschrijding van de levertijd is derhalve 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
Uiteraard heeft de klant volgens de wet “kopen op afstand” het recht om de overeenkomst te ontbinden, dit dient wel schriftelijk via brief of email aan ons kenbaar gemaakt te worden.

3) Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

4) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Inbouwapparatuur.eu de wijze van verzending.

5) De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.

a. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met 30 euro, deze extra kosten dienen contant te worden afgerekend bij levering.

b. Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze:
- beschadigd wordt aangeboden,
- niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.

6) Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in één keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen:
- een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd,
- het leverbare onderdeel wordt bezorgd, het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd, de pakketkorting, indien van toepassing op het niet direct leverbare onderdeel komt te vervallen,
- de leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet direct leverbare onderdelen worden nageleverd, de extra kosten hiervoor bedragen 15 euro,
- de overeenkomst wordt kosteloos ontbonden.

Artikel 6 - Bezorgen
Wij kunnen leveren in geheel Nederland, met uitzondering van de waddeneilanden.
1) tenzij anders is overeengekomen worden alle apparaten vakkundig bezorgd voor € 35,- of gratis indien het totale orderbedrag boven de € 900,- is. Onder deze bezorging wordt verstaan:
- het afleveren van het artikel tot de eerste drempel (begane grond).

2) tenzij anders is overeengekomen worden alle apparaten door onze bezorgdienst bezorgd. De kosten voor deze bezorging staan ook vermeld in de orderbevestiging. 


Artikel 7 - De koop ongedaan maken
1) 7 dagen op zicht.
De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 7 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Inbouwapparatuur.eu. Inbouwapparatuur.eu zal 100% te crediteren indien aan de gestelde (wettelijke) voorwaarden (zie art 7.2 a t/m h) wordt voldaan.
De klant dient per E-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld.
2) Wettelijke voorwaarden.
a. het product mag slechts in die mate uitgepakt zijn als dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden
b. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
c. het product dient ongebruikt ten zijn;
d. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
e. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;
f. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
g. meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
h. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en meegeleverde accessoires;
3) Retour brengen of laten ophalen.
Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Inbouwapparatuur.eu zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
Wij kunnen de apparatuur ook weer bij u afhalen hiervoor berekenen wij 35 euro kosten.

Artikel 8 - Garantie
1) Inbouwapparatuur.eu garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2) De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, gedurende een periode van 24 maanden behalve voor kranen geldt een garantieperiode van 12 maanden na levering.

3) De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

4) Inbouwapparatuur.eu verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5) Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Inbouwapparatuur.eu het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van Inbouwapparatuur.eu vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan Inbouwapparatuur.eu te retourneren en de eigendom daarover aan Inbouwapparatuur.eu te verschaffen.

6) De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Inbouwapparatuur.eu, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

7) Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Inbouwapparatuur.eu in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 9 - Onderzoek, reclames
1) De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2) Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Inbouwapparatuur.eu.nl te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3) Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Inbouwapparatuur.eu.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.

4) Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Inbouwapparatuur.eu.nl en op de wijze zoals door Inbouwapparatuur.eu.nl aangegeven.


Artikel 10 - Risico-overgang
1) Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.


Artikel 11 - Betaling
1) Betaalwijze:
a. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van Inbouwapparatuur.eu te zijn bijgeschreven alvorens wij tot levering overgaan.

b. indien is overeengekomen om vooraf te betalen en het totaalbedrag is gedeeltelijk bijgeschreven, dient de betaling van het restant contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.

c. indien is overeengekomen om te betalen onder rembours dient de betaling netto contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.

2) Terugstorting
a. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 7 wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal Inbouwapparatuur.eu.nl het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.

b. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 7 wordt besloten de niet leverbare onderdelen te verwijderen uit de overeenkomst, zal Inbouwapparatuur.eu het totaalbedrag van de verwijderde onderdelen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.

3) Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1) Indien het door Inbouwapparatuur.eu geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Inbouwapparatuur.eu jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

2) Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Inbouwapparatuur.eu beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3) Onverminderd het bovenstaande is Inbouwapparatuur.eu niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.

4) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Inbouwapparatuur.eu of zijn ondergeschikten.


Artikel 13 - Overmacht
1) Inbouwapparatuur.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Inbouwapparatuur.eu daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Inbouwapparatuur.eu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Inbouwapparatuur.eu niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Inbouwapparatuur.eu worden daaronder begrepen.

3) Inbouwapparatuur.eu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Inbouwapparatuur.eu zijn verbintenis had moeten nakomen.

4) Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5) Voorzover Inbouwapparatuur.eu ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Inbouwapparatuur.eu gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Klachten 
1) Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Inbouwapparatuur.eu serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per E-mail, brief of fax kenbaar gemaakt te worden. Inbouwapparatuur.eu zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen trachten op te lossen. Telefonisch of via E-mail wordt de klant door Inbouwapparatuur.eu bericht.

Artikel 15 - Geschillen 
1) De rechter in de vestigingsplaats van Inbouwapparatuur.eu is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Inbouwapparatuur.eu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 - Toepasselijk recht
1) Op elke overeenkomst tussen Inbouwapparatuur.eu en de klant is Nederlands recht van toepassing.